Offer

az audyt offer

We offer the following services:

 • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości oraz MSSF
 • Badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych sporządzonych według ustawy o rachunkowości oraz MSSF i HGB
 • Usługi due diligence
 • Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych
 • Przegląd systemów finansowo księgowych i procedur kontroli wewnętrznej
 • Audyt projektów finansowych ze środków UE
 • Opinie na temat przekształceń, połączeń i podziałów jednostek
 • Inne usługi atestacyjne i poświadczające biegłego rewidenta
 • Nadzór merytoryczny działów księgowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
 • Tworzenie zasad rachunkowości i planu kont w przedsiębiorstwie
 • Opracowanie procesów kontroli wewnętrznej działów finansowo-księgowych
 • Konsultacje i ekspertyzy jako wsparcie decyzji biznesowo-zarządczych
 • Wyceny wartości przedsiębiorstw

Zapraszamy do współpracy!